Secure Proof of Stake (SPoS) là gì? Tìm hiểu ‘Bằng chứng cổ phần bảo mật’

Secure Proof of Stake (SPoS) là gì? Tìm hiểu 'Bằng chứng cổ phần bảo mật'

Elrond đã đề xuất một cách tiếp cận mới cho sự đồng thuận được gọi là “Secure Proof of Stake (SPoS) – Bằng chứng cổ phần bảo mật” giúp loại bỏ lãng phí tính toán Bằng chứng công việc PoW và kết hợp tính đủ điều kiện thông qua cổ phần và xếp hạng với lựa chọn trình xác thực ngẫu nhiên và một thứ nguyên tối ưu cho nhóm đồng thuận.

Phương pháp tiếp cận sự đồng thuận của Elrond được thực hiện bằng cách kết hợp lựa chọn ngẫu nhiên của người xác nhận, tính đủ điều kiện thông qua cổ phần và xếp hạng, với một thứ nguyên tối ưu cho nhóm đồng thuận.

Thuật toán của Bằng chứng cổ phần bảo mật (SPoS)

Mỗi nút ni được định nghĩa là một bộ khóa công khai (public key – P k), xếp hạng (mặc định là 0) và cổ phần bị khóa. Nếu ni muốn tham gia vào sự đồng thuận, trước tiên nó phải đăng ký thông qua một hợp đồng thông minh (Smart contract), bằng cách gửi một giao dịch có chứa số tiền bằng với số tiền tối thiểu được yêu cầu và các thông tin khác (P ks, một khóa công khai bắt nguồn từ P k và nodeid rằng sẽ được sử dụng cho quá trình ký để không sử dụng địa chỉ ví thực).

Node ni tham gia nhóm node và chờ gán phân đoạn (Shard) vào cuối epoch hiện tại e. Cơ chế gán phân đoạn tạo ra một tập hợp các nút mới chứa tất cả các nút đã tham gia vào epoch e và tất cả các nút cần được cải tổ lại (ít hơn 1 3 trong số mỗi phân đoạn). Tất cả các nút trong tập hợp này sẽ được gán lại vào danh sách chờ của các phân đoạn. Wj đại diện cho danh sách chờ phân đoạn của j và Nsh đại diện cho số phân đoạn. Một nút cũng có một khóa bí mật mà về bản chất không được công khai.

  Banxa cắt giảm 30% nhân viên với lý do 'Một mùa đông tiền điện tử khác'

Vào cuối epoch mà nó đã tham gia, nút sẽ được chuyển đến danh sách các nút đủ điều kiện (Ej) của phân đoạn j, trong đó e là epoch hiện tại.

Mỗi nút từ danh sách Ej có thể được chọn như một phần của nhóm đồng thuận có kích thước tối ưu (về bảo mật và giao tiếp), bằng một hàm xác định, dựa trên nguồn ngẫu nhiên được thêm vào khối trước đó, vòng r và một tập hợp các biến thể thông số. Số ngẫu nhiên, được biết đến với tất cả các nút phân đoạn thông qua gossip, không thể được dự đoán trước khi khối thực sự được ký bởi nhóm đồng thuận trước đó. Thuộc tính này làm cho nó trở thành một nguồn ngẫu nhiên tốt và ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại thích ứng cao. Chúng xác định một hàm lựa chọn để trả về tập hợp các nút đã chọn (nhóm đồng thuận) Nchosen với nút đầu tiên là người đề xuất khối, nhận các tham số sau: E, r và sigr-1 – chữ ký khối trước đó.

Khối sẽ được tạo bởi người đề xuất khối và người xác nhận sẽ đồng ký vào nó dựa trên Khả năng chịu lỗi Byzantine thực tế đã được sửa đổi (pBFT – practical Byzantine Fault Tolerance).

Nếu vì bất kỳ lý do gì, người đề xuất khối không tạo khối trong khoảng thời gian được phân bổ (độc hại, ngoại tuyến, v.v.), vòng r sẽ được sử dụng cùng với nguồn ngẫu nhiên từ khối cuối cùng để chọn một nhóm đồng thuận mới.

  Snoop Dogg để mở nhà hàng tráng miệng theo chủ đề Bored Ape

Thuận lợi của Bằng chứng cổ phần bảo mật (SPoS)

Phân vùng hiệu quả blockchain và trạng thái tài khoản thành nhiều phân đoạn, được xử lý song song bởi các trình xác thực tham gia khác nhau

Một biến thể cải tiến của Bằng chứng cổ phần Proof of Stake (PoS)

Theo: gitbook

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất